1. Om Århus Kunstakademis persondatapolitik.

Århus Kunstakademi indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger. Det er vores klare mål at skabe åbenhed omkring vores persondatabehandling samt beskytte informationer i overensstemmelse med lovgivningen.

Denne persondatapolitik vil blive opdateret efter behov.

2. Hvad er Personoplysninger?

Personoplysninger omfatter enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Der er to typer personoplysninger: Følsomme personoplysninger og Almindelige personoplysninger.

Følsomme oplysninger er: race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske og biometriske data, helbreds oplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Århus Kunstakademi behandler og opbevarer ikke følsomme personoplysninger.

Almindelige personoplysninger er: Alle andre oplysninger som ikke er ”følsomme”. Herunder navn, adresse, økonomiske forhold, kundeforhold osv. CPR kan jf. persondatalovens §11 behandles, hvis det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov og betragtes ikke som følsom oplysning.

3. Hvilke personoplysninger behandles og hvad er formålet?

For at kunne levere services til vores deltagere, herunder kursus/studie-tilmelding, fakturering, udsendelse af kursusrelevante informationer og dokumentation samt indberette deltagerinformationer til kommuner jf. folkeoplysningsloven og de kommunale tilskudsregler, behandler Århus Kunstakademi kun de informationer, som sagligt er nødvendige for at levere ydelsen og efterleve lovgivningen.

Disse informationer er:

 • Navn og efternavn
 • Adresse
 • Fødselsdato/CPR nr.
 • E-mail adresse
 • Telefon nummer.
 • Kommunal tilknytning (herunder handlekommune, betalingskommune, opholdskommune).

Medmindre der foreligger eksplicitte persondatakrav fra de kommunale myndigheder, behandler vi ikke personfølsomme oplysninger.

4. Hvordan indsamler vi oplysninger?

Indsamling af personoplysninger kan ske på en af de følgende måder:

 • Via hjemmesiden, hvor du indtaster persondata i en online formular.
 • Via telefonisk eller personlig henvendelse, hvor dine data bliver indtastet i et administrationsprogram af Århus Kunstakademis personale.
 • Via mail kontakt, hvor dine data bliver kopieret over i et administrationsprogram.

5. Hvor længe opbevarer vi oplysninger?

Jf. Bogføringslovens §10 opbevarer vi personoplysningerne i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår, hvor kursusforløbet sidst er gennemført.

6. Hvem har adgang til oplysningerne?

Kun betroede personer med saglige formål kan have adgang til alle eller dele af lagrede persondata. Disse er:

 • Århus Kunstakademis administrative personale, som er ansvarlig for indskrivning, booking, fakturering af deltagere, tilskudsregnskab, bogføring og kommunikation med myndighederne
 • Århus Kunstakademis undervisere, som informeres om navne og andre sagligt begrænsede informationer mht. dannelsen af deltagerlister, mødeprotokoller og mødekort.

7. Videregivelse af oplysninger

For at kunne opfylde købsaftaler mm., videregiver vi de informationer, som er nødvendige for at gennemføre aftalen og identificere deltageren/betaleren. Samtidigt videregiver vi oplysninger til de offentlige myndigheder jf. den gældende lovgivning.

 • Informationer om betaler id, kursus id og beløb videregives til NETS/ePay for at kunne gennemføre betaling.
 • Navn og kontaktinfo kan videregives til kommunen jf. folkeoplysningsloven og tilskudsreglerne.
 • CPR-nr. videregives til kommunen jf. reglerne om mellemkommunal refusion.
 • Tro & Love erklæring kan videregives til kommunen jf. de kommunale regler om udbetaling af supplerende grundtilskud (nedsat deltagerbetaling).

8. Opbevaring af data og Databehandlere

Data indsamlet i digital form via vores hjemmeside eller i vores administrationsprogram lagres jf. databehandleraftalen med Dansk Oplysnings Forbund, hos DOF’s underleverandør DanDomain. DOF’s betroede IT-supportere har formålsbegrænset adgang til data og kun i det omfang, det er nødvendigt for at yde kvalificeret IT-support. Vores aftale med databehandlere sikrer, at de lever op til en høj standard for informationssikkerhed.

9. Dine rettigheder

Alle er jf. gældende lovgivning garanteret følgende rettigheder:

 1. Retten til at modtage oplysning om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt).
  Man har som udgangspunkt ret til at vide, hvem der er dataansvarlig, hvad formålet med behandlingen er og hvem der modtager/behandler oplysningerne.
  Denne persondatapolitik indeholder som udgangspunkt alle disse informationer.
 2. Retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret).
  Man kan bede om at få at vide, hvilke oplysninger Århus Kunstakademi behandler samt en evt. udskrift eller kopi af de indsamlede oplysninger.
 3. Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse).
  Hvis man mener, at oplysninger Århus Kunstakademi har om pågældende er forkerte, unøjagtige eller mangelfulde, kan man bede om at få oplysningerne rettet.
 4. Retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt).
  Hvis man mener, at de oplysninger Århus Kunstakademi har om pågældende, ikke er nødvendige i forhold til det formål, som de oprindelig er indsamlet til, kan man bede om at få oplysningerne slettet. Vær dog opmærksom på, at Århus Kunstakademi har pligt og ret til at opbevare visse personoplysninger for at overholde reglerne i folkeoplysningsloven og de kommunale retningslinjer samt bogføringspligten.
 5. Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet).
  Man har som udgangspunkt ret til at modtage oplysninger om sig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og man har ret til at overføre disse oplysninger til en anden virksomhed.
 6. Retten til at gøre indsigelse

Man har ret til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til bl.a. direkte markedsføring og profilering. Vi bruger dog ikke profilering og evt. markedsføring vil altid være knyttet til et eksplicit samtykke.

Ved henvendelse til Århus Kunstakademi vedr. et af ovenstående punkter (indsigt, berigtigelse, sletning mm.) får man senest en måned efter en besked om, hvad Århus Kunstakademi gør ved henvendelsen. Hvis man f.eks. beder om at få sine oplysninger rettet eller slettet, vil Århus Kunstakademi normalt undersøge, om alle betingelser er opfyldt, herunder om der er hjemmel i lovgivningen for fortsat behandling af data. Hvis det vurderes, at indsigelsen er berettiget, sørger vi for at imødekomme anmodningen.

10. Samtykke

Ved alm. kursus/studie-tilmelding, fakturering og bogføring har vi ikke brug for samtykke for at kunne behandle data, idet behandlingens lovlighed (jf. Artikel 6, EU dataforordning) relateres bl.a. til nødvendig databehandling af hensyn til opfyldelse af kontrakten, herunder kursustilmelding.

Men for at kunne indsamle persondata til andre formål, f.eks. supplerende informationer vedr. et kursus eller ved tilmelding til vores nyhedsmail, kan vi gøre brug af samtykke, hvis det er nødvendigt.

Samtykke kan være skriftligt eller mundtligt, men vi skal kunne dokumentere, at samtykket er givet. I de fleste tilfælde vil dette samtykke have en form for et afkrydsningsfelt på vores hjemmeside eller under tilmeldingsprocessen, hvor vores IT-systemer vil registrere tidspunktet og formen. Samtykket kan også gives via mail eller anden digital kommunikation.

I forbindelse med samtykkeafgivelsen vil man blive informeret om detaljerne, herunder formål og tilbagekaldelsesprocessen. Generelt gælder det dog, at man skal kunne tilbagekalde samtykket på en ligeså enkel og tilgængelig måde, som samtykke oprindeligt er givet.

Derudover er samtykket altid specifikt med en klar angivelse af, hvad samtykket meddeles til. Det betyder også, at Århus Kunstakademi i nogle tilfælde vil skulle indhente flere samtykker fra den enkelte, alt afhængig af formålet. F.eks. vil ”supplerende kursistinformationer” og ”tilmelding til nyhedsbrev” kræve to særskilte samtykker.

Det er vigtigt at nævne, at et samtykke altid er frivilligt. I praksis betyder det, at vi aldrig vil betinge deltagelse på et kursus med et samtykke om f.eks. nyhedsbrev.

11. Sikkerhed

Århus Kunstakademi sørger naturligvis for at data opbevares sikkert og diskret. Vores sikkerhedsforanstaltninger deles op i de organisatoriske og de tekniske foranstaltninger.

De organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger betyder, at det kun er Århus Kunstakademis betroede personer med sagligt formål, der har adgang til dine personoplysninger. Dette sker i forbindelse med kursus/studie-tilmelding, kursusadministration, fakturering og kommunikation. Derudover har vores undervisere begrænset adgang til dine personoplysninger, herunder kun oplysninger som har relevans til kursus/studie-afvikling (se også pkt. 6).

Århus Kunstakademis personale vejledes og instrueres løbende om datasikkerhed, herunder hvordan de behandler og beskytter oplysningerne. Vi fører også fortegnelsen over vores databehandlingsaktiviteter, som er underlagt datatilsynets kontrol.

De tekniske sikkerhedsforanstaltninger relateres til vores brug af IT-systemer til registrering og administration af hold- og deltagerdata. Vi bruger et internt IT-system, ejet og udviklet af Dansk Oplysnings Forbund, som hostes af DanDomain i Randers. Vores Databehandler aftale med DOF sikrer, at dataet er placeret et sikkert sted og har det nødvendige beskyttelsesniveau. Dine data er krypteret på serveren, og al kommunikation (f.eks. ved en tilmelding og betaling) via vores hjemmeside er beskyttet med godkendte Comodo sikkerhedscertifikater med 256-bits krypteringsnøgle. Der udføres daglig backup af dine data.

Vores interne IT-systemer (PC’er mm.) er yderligere beskyttet med adgangskoder, opdateret antivirusprogram og firewall og evt. fysisk materiale opbevares aflåst. Ved destruering eller reparation af IT-udstyr, sørges der for, at oplysninger ikke kan komme til uvedkommendes kendskab.

12. Klager og kontaktinfo

Klager over Århus Kunstakademis behandling af personoplysninger, indsigelser samt spørgsmål vedrørende persondatapolitik rettes til:

Århus Kunstakademi
Vestergade 29
8000 Aarhus C
86138144
info@aaka.dk
Cvr: 13520615